NAČRT IZVEDBE ŠOLSKE SHEME

I. Pogostost in način razdelitve SADJA in ZELENJAVE

– 1 x tedensko, v času od novembra do srede junija (26-krat),
– na voljo bo vsak četrtek, po tretji šolski uri: za predmetno stopnjo v avli šole, za razredno stopnjo pa bo v razredih do konca pouka.

• Kdaj, v katerih delih dneva?

– Na razredni stopnji v času pouka oz. med odmori (od 10. do 16. ure),
– na predmetni stopnji med odmori po malici (od 10. do 13. ure).

• Na kakšen način?

SADJE oz. ZELENJAVA bo na voljo v jedilnici, delili jo bodo učenci, učitelji v razredu, v posebnem kotičku v košari, na stojnici …
– Na razredni stopnji bo na voljo v učilnici; razdelili ga bodo učitelji s pomočjo učencev; oblikovan bo temu namenjen prostor.
– Na predmetni stopnji bosta na voljo stojnici v avli poleg dežurnega učenca, ob prisotnosti učiteljice Marije Boldižar, kotiček bo opremljen z aktualnimi plakati.
– Zelenjavo bodo ponudili ob malici.

II. Namen in operativni cilji

– Spodbujati zdrav način prehranjevanja pri otrocih,
– spodbujati potrebo po večjem uživanju sadja in zelenjave,
– povečati dostopnost sadja in zelenjave vsem otrokom ( tudi socialno ogroženim),
– popestriti aktivnosti učencev med odmori,
– vključiti lokalne pridelovalce kot dobavitelje, ki pridelujejo sadje in zelenjavo na okolju prijazen način,
– promovirati zdravo prehrano s poudarkom na uživanju sadja in zelenjave ter pomenu za zdravje,
– pri načrtovanju prehrane za učence uresničiti nove prehranske smernice,
informirati in ozaveščati starše o uživanju ponujenih obrokov preko spletne šolske strani, pri roditeljskih sestankih…
– dopolniti obroke s svežim sadjem in zelenjavo, ki pomembno prispevajo k vzdrževanju ustreznega hranilnega in energijskega ravnovesja,
– poudariti pomen sadja in zelenjave v prehrani in ozaveščati učence pri pouku in v času PB,
– predstaviti projekt učencem in staršem na razrednih urah in roditeljskih sestankih (razredniki),
– seznaniti učence s sloganom »Pet na dan…« in pomenom uživanja različnih vrst ter barv sadja,
– izvesti predstavitev lokalnih pridelovalcev sadja in zelenjave,
– izdelati plakate ( vodi likovni pedagog Franc Bencak in učitelji v oddelkih PB),
– objavljati in iskati recepte iz sadja in zelenjave.

III. Načrt izobraževalnih in promocijskih aktivnosti

– Oblikuje se tim, ki skrbi za načrtovanje, izvajanje in razdeljevanje sadja in zelenjave.
– Delavce šole se na jutranjem srečanju seznani o projektu Shema šolskega sadja.
– Oblikuje se spletna stran z aktivnostmi projekta.
– Ponovi se izbor šolskega plakata.
– O izvajanju projekta se obvesti medije.
– Na razrednih urah se učitelji pogovarjajo z učenci o kulturi uživanja hrane, higieni, pomenu rezanja sadja.
– Vsebine se lahko vključujejo v predmete naravoslovja, tehnike, gospodinjstva.
– Pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane bodo učenci pripravljali jedi iz sadja in zelenjave ter vrednotili jedilnike malic in kosil.
– Učilnice bomo opremili s sadnimi kotički.

Načrt promocijskih aktivnosti za učence, delavce šole in starše

– Učencem šole se bo izvedla predstavitev pridelave sadja in zelenjave na okolju prijazen način.
– Zaposleni na šoli bodo vse informacije o izvajanem projektu sproti prejemali na jutranjih srečanjih in preko e-zbornice.
– Starši bodo o projektu seznanjeni preko šolske spletne strani, roditeljskih sestankov.
– V šoli bodo temu namenjeni kotički z aktualnimi vsebinami.
– Odziv na izvedbo projekta s strani učencev bo objavljen v šolskem glasilu.

IV. Pridelovalci

– Sodelovali bomo z lokalnimi dobavitelji jabolk.
– Dogovorili se bomo o predavanju in delavnici o pridelavi sadja in zelenjave (priprava stojnice in delavnice s pridelki dobaviteljev).

 

Odgovorna oseba: Sonja Čerpnjak