Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v skupnost učencev, katere izvršilni organ je šolski parlament. Mentorica skupnosti učencev je Darja Žižek.

Skupnost učencev šole sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge:

  • preko predstavnikov sodeluje pri oblikovanju koncepta vzgojnega načrta šole,
  • opozarja na dosledno izvajanje pravil hišnega reda,
  • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s poukom, z dnevi dejavnosti, ekskurzijami, interesnimi dejavnostmi, s prehrano, prireditvami itd.,
  • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
  • organizira predajo ključa,
  • oblikuje pravila za boljšo medsebojno komunikacijo med učenci ter med učenci in odraslimi, enkrat letno poda poročilo o svojem delu svetu staršev,
  • sodeluje v aktivnostih v zvezi z ugotavljanjem kakovosti pri vzgojno-izobraževalnem delu,
  • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.