Prednostne naloge v tem šolskem letu:

 • smiselna uporaba IKT, izobraževanja za učence in učitelje,
 • razširjeni program: Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje
 • ZDRAVA ŠOLA,
 • FIT SLOVENIJApoudarek na implementaciji, spremljanju in evalvaciji FIT pedagogike, FIT vsebin in aktivnosti v redni učni proces.
 • KREPITEV KOMPETENCE PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V OSNOVNIH ŠOLAH (RAZVOJNA ŠOLA)
  Z aktivnostmi bomo razvijali, preizkušali in implementirali model spodbujanja kompetence podjetnosti. S takšnim modelom bomo sledili temu, da bomo opolnomočili šolajoče se z znanjem, jim zagotovili čim več praktičnih izkušenj ter jih tudi naučili, kako uporabiti pridobljeno znanje in kako delovati proaktivno in samoiniciativno. Predvideva se, da bodo šolajoči se po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki.

  Vodja projekta: Ingrid Hari
  Člani tima: Tanja Roš, Tjaša Šimonka Kavaš, Mihaela Ružič, Aleksandra Grah in Darko Vrebac

DRUGE NALOGE, KI JIM BOMO POSVEČALI POZORNOST

 • Spodbujanje celostnega razvoja nadarjenih – OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Posebno pozornost bomo namenili pripravi individualiziranih programov za nadarjene učence; s poudarkom na sodelovanju učencev. Obogatitvene programe za nadarjene učence načrtujemo na športnem, kulturno-umetniškem, naravoslovnem in družboslovnem področju. Nekatere dejavnosti bomo izvedli povezano medpredmetno, ob spoznavanju in raziskovanju letošnje teme BELO ZLATO (mleko), in sicer v strnjeni obliki, v popoldanskih delavnicah in v sobotni šoli za nadarjene učence (dejavnosti: kemijsko-eksperimentalna, zgodovinska, likovno-ustvarjalna, glasbena, socialna vključenost).

 • Trajnostna mobilnost v OŠ

Namen aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi in namen iger

Namen aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi je spodbuditi osnovnošolce, da v šolo prihajajo na trajnosten način (peš, s kolesom, s skiroji, z javnimi prevoznimi sredstvi…) – izmed naštetih predvsem spodbujati pešačenje.

Namen iger je spodbuditi, da učenci razmišljajo, se izobražujejo oz. so aktivni v smeri trajnostne mobilnosti tudi po izvedeni aktivnosti.

Cilji aktivnosti so:

 • sprememba potovalnih navad osnovnošolcev v smeri trajnostne mobilnosti,
 • zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici šol,
 • zmanjševanje okoljskih obremenitev,
 • spodbujanje gibanja otrok,
 • krepitev zdravja otrok.

Cilj je povečanje prihodov otrok v šolo na trajnosten način za 7 % glede na izhodiščno vrednost.

V aktivnostih bodo sodelovali 3 oddelki naše šole (9.a, 9. b in 7. b).

Aktivnost Gremo peš s kokoško Rozi zajema enotedensko izvedbo v septembru 2020 ter enotedensko ponovitveno izvedbo v mesecu marcu oz. aprilu 2021.

Koordinatorka: Branka Jančar,
Izvajalke: Simona Mavrič Kustec, Tina Kur in Tadeja Gobar s svojimi razredi

 • Mreža gozdnih vrtcev in šol

Trenutno je v Mrežo povezanih 138 izobraževalnih ustanov iz Slovenije in zamejstva. Načini vključevanja gozdne pedagogike v siceršnje programe slovenskih vrtcev in šol so raznoliki in edinstveni, prav takšni, kot so naši gozdovi in otroci. Slovenija postaja z lastno razvojno potjo vse bolj primer dobre prakse tudi v širšem evropskem prostoru. V Mreži spodbujamo kreativnost, inovativnost, radovednost, sodelovanje in odličnost. Naše poslanstvo je, da pot v gozd, do bližnjega potoka ali travnika postane in ostane del življenja naših otrok in tudi nas samih. Vključena oddelka: 2. b in 3. b.

 • Projekt InTrans

Pedagoški inštitut (Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom – CKVI KZK) bo od oktobra do marca izvedel 5-dnevno usposabljanje. Udeležita se ga strokovna delavca vrtca in osnovne šole, ki sta se skupaj prijavila k sodelovanju. Vsi pari boste po prvem dnevu usposabljanja v svojih okoljih vzpostavili učečo se skupnost (USS), v katero bodo vključeni tako strokovni delavci vrtca kot osnovne šole. Gre za usposabljanje za mehki prehod otrok iz vrtca v šolo.

 • Priprava na izvedbo nacionalnega preverjanja znanja (6. in 9. razred)

Tudi letos bomo posebno skrb posvečali pripravi učencev na NPZ, saj je naša prednostna naloga izboljšanje uspeha naših učencev na NPZ. Rezultate NPZ vsako leto spremljamo, analiziramo in načrtujemo izboljšave, pri čemer se povezujejo učitelji razredne stopnje in učitelji posameznega predmetnega področja.

 • Udejanjanje Vzgojnega načrta šole v praksi

Posebna strokovna skupina spremlja in skrbi za dopolnitve in spremembe Vzgojnega načrta šole. Z novim šolskim letom so novo nastala dokumenta Pravila šolskega reda ter Seznam kršitev, postopkov in ukrepov. Dokumente vsako leto evalviramo in dopolnimo, dopolnitve pa obravnava in sprejema Svet staršev in Sveta zavoda.

 • Aktivnosti na področju spodbujanja zdravega načina življenja in zdrave prehrane otrok

Tudi v  letošnjem šolskem letu bomo zdravemu in kulturnemu prehranjevanju posvetili še posebno pozornost. Večjo skrb bomo posvečali zdravi prehrani v šolskem jedilniku (komisija za prehrano, pobude učiteljev, učencev, staršev …). Šolska shema je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Začetek izvajanja šolske sheme je šolsko leto 2017/2018. Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je ta strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023. Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejel pa jo je minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrico, pristojno za izobraževanje in ministrico, pristojno za zdravje. V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti.
Vključili se bomo tudi v projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk«. Koordinatorica: Mira Pojbič Vöröš

 • Evropska vas

Namen projekta je bolje spoznati vse pridružene članice EU, se seznaniti z njihovo kulturo, kulinariko, običaji, navadami (glasbo, nošo, posebnosti, spoznati njihove zastave, grbe in preučevati njihov način življenja). Vse, kar bo nastalo skozi šolsko leto, bodo učenci predstavili na zaključni prireditvi, kjer bodo zgradili vas, ki bo prikazovala vse države EU. Na uvodnem sestanku bo vsaki šoli določena država, katero bomo podrobneje spoznali in predstavili drugim. Koordinatorica: Tina Kur

 • Spremljanje kakovosti delovanja šole

Kakovost našega skupnega dela bomo spremljali še naprej na vseh ravneh delovanja šole. Ob koncu šolskega leta bomo s pomočjo vprašalnikov, ki jih bodo izpolnili učenci, starši in učitelji, opravili temeljito evalvacijo našega dela. V analizi bodo zajeta vsa pomembnejša področja našega delovanja, od prostorskih pogojev, organizacije in kvalitete pouka, do čistoče, urnikov in prehrane. Na podlagi analize vprašalnikov želimo naše delo še izboljšati in v skladu z našo vizijo načrtovati aktivnosti v prihodnje.

 • Eko vsebine

Še naprej bomo intenzivno delali na področju varovanja in skrbi za okolje ter učence ozaveščali o pravilnem ravnanju in življenju v okolju. Vsebine dela in področja: skrb za urejenost prostorov in okolice šole, zbiralne akcije, skrb za zeliščni vrt. Koordinatorica: Mira Pojbič Vöröš

 • Sodelovanje s starši

Skrbno bomo negovali in spodbujali različne oblike sodelovanja s starši. V šolskem letu 2020/21 bodo roditeljski sestanki in govorilne ure načrtovani datumsko, ob torkih, enkrat mesečno (program roditeljskih sestankov). Starši so o datumih govorilnih ur in roditeljskih sestankov obveščeni v šolski publikaciji, na spletni strani in na plakatih ob vhodih v šolo.
V času poučevanja po modelu B bodo govorilne ure potekale po prilagojeni razporeditvi.

 • Spremljanje in evalvacija nudenja različnih oblik individualne oz. skupinske pomoči učencem

Učencem, ki so usmerjeni na šolo z odločbo o usmeritvi, nudimo dodatno strokovno in učno pomoč. Strokovne skupine, ki so imenovane za posameznega učenca s posebnimi potrebami, so pripravile IUP in bodo skrbele za izvajanje individualne učne in strokovne pomoči učencem in evalvacijo programov.

 • Uporaba različnih metod in oblik pri pouku

Pri pouku in drugih sodobnih oblikah dela bomo uporabljali različne FIT aktivne metode, tehnike kritičnega mišljenja, izvajali projektno delo, se medpredmetno povezovali in smotrno uporabljali informacijsko komunikacijsko tehnologijo.

 • Delo na področju interesnih dejavnosti, predmetnih tekmovanj in razpisov

Tudi v tem šolskem letu bomo učence spodbujali k dodatnemu delu in aktivnostim na področju predmetnih tekmovanj, raziskovalnih nalog, dodatnega usposabljanja, interesnih dejavnosti, udejstvovanja v raznih projektih in na razpisih.