Katalog informacij javnega značaja

Osnovna šola III MURSKA SOBOTA

TRSTENJAKOVA 73

9000 MURSKA SOBOTA

Ravnateljica: Sonja Čerpnjak
Tel. ravnateljice: 02 522 34 42
Tel. tajništvo: 02 522 34 40
Faks: 02 522 34 60
Računovodstvo: SOVIZ
M. Sobota ,telefonska številka: 02/522-34-80
Št. žiro računa: 01280-6030671236
Davčna številka: SI 53080548

Spletna stran: http://www.os3ms.si

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

1.

Naziv zavoda:

Osnovna šola III Murska Sobota

2.

Odgovorna oseba:

Sonja Čerpnjak, ravnateljica

3.

Datum prve fizične objave kataloga:

24. 8. 2012

4.

Datum zadnje spremembe:

24. 8. 2012

5.

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.os3ms.si

6.

Katalog je v fizični obliki dostopen v tajništvu zavoda na naslovu:

Osnovna šola III Murska Sobota
Trstenjakova 73

9000 Murska Sobota

7.

Oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja in informacij za medije:

SONJA ČERPNJAK

Ravnatelj:

Sonja Čerpnjak

E-naslov:

sonja.cerpnjak@guest.arnes.si

Telefonska številka:

02 522 34 42

II. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

1.

ORGANIGRAM in drugi podatki

Organi javnega zavoda:
Svet zavoda, ravnateljica, strokovni organi, svet staršev

Ravnateljica: Sonja Čerpnjak
Telefon: 02 522 3442
E-pošta: sonja.cerpnjak@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice: Simona Šeruga

Telefon: 02 522 3448

E-pošta: simona.seruga@os3ms.si

Svetovalna delavka: Dominika Sraka
Telefon: 02 522 34 46
E-pošta: dominika.sraka@guest.arnes.si

Poslovna sekretarka: JULIJANA KLEMENT
Telefon: 02 522 34 40

E-pošta: julijana.klement@guest.arnes.si

E-pošta šole: o-3.ms@guest.arnes.si

Seznam vseh organizacijskih enot zavoda (naziv, naslov in drugi kontaktni podatki, vodje enot vrtcev in POŠ)

Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Ravnateljica: Sonja Čerpnjak
Telefon: 02 522 34 42
E-pošta: sonja.cerpnjak@guest.arnes.si

2.

DELOVNO PODROČJE:

a)

Vzgoja in izobraževanje na področju:
– osnovno šolsko splošno izobraževanje
– izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje

b)

storitve menz

c)

oddajanje prostorov v najem

d)

prevoz s kombijem

III. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

1.

Povezave na državni register predpisov

Ministrstvo za šolstvo in šport:

www.mss.gov.si

Uradni list RS:

www.uradni-list.si

Državni zbor:

www.dr-rs.si

Občina ustanoviteljica:

Občina Murska Sobota

2.

Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja zavoda

Letni delovni načrt za posamezno šolsko leto

Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu

Finančni načrt za posamezno leto

3.

Seznam uradnih evidenc – register zbirk osebnih podatkov

· 1. Evidenca zaposlenih delavcev.
· 2. Evidenca o plači zaposlenega delavca
· 3. Evidenca o poškodbah pri delu
· 4. Evidenca o izrečenih disciplinskih ukrepih
· 5. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja.
· 6. Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših
· 7. Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah
· 8. Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
· 9. Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
· 10. Evidenca vpisanih in vključenih otrok
· 11. Evidenca plačil staršev
· 12. Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč

Zavod ne vodi drugih zbirk podatkov

Seznam posameznih internih aktov:

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnega izobraževanja zavoda OŠ III Murska Sobota. in Odlok o spremembi in dopolnitvi. Sprejeto: 28.2.1997. Sprememba: 20. 8.1998
Pravila zavoda osnovne šole.Sprejeto: 20.2.1998. Sprememba: 14.5.2003 in 27.10.2005
Poslovnik sveta šole. Sprejeto: 20.2.1998. Sprememba: 31.3.2008
Letni delovni načrt za šol. leto 2011/2012
Publikacija zavoda za šolsko leto 2011/2012
Letno poročilo za leto 2011

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest. Sprejeto: 4.3.1998. Sprememba: 16.7.2008

Sprememba: 20. 8.2011

MOBING- zaveza.Sprejeto: 24.4.2008
Kriteriji in merila za ugotavljanje delovne uspešnosti delavcev zavoda. Sprejeto: 26.10.1994
Pravilnik o računovodstvu. Sprejeto: 14.4.2000
Pravilnik o popisu. Sprejeto: 14.4.2000. Popravljeno: 11.11.2008
Sklep o blagajniškem maksimumu. Sprejeto: vsako leto se s 1. januarjem sprejme nov sklep
Sklep o uporabi pečatov. Sprejeto: 14.5.1997
Izjava o varnosti z oceno tveganja. Sprejeto: 6.6.2001
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov. Sprejeto: 11.2.2002. Sprememba: 1.9.2010

Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti. Sprejeto: 10.1.2001. Sprememba: 18.2.2005

Sklep o prenehanju veljave navodil za oddajo javnih naročil po enostavnem postopku in postopku zbiranja ponudb: 12.4.2010. Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti,sprejeto:31.8.2011

Pravila o šolski prehrani. Datum sprejetja: 24. 8. 2010

Pravilnik o določitvi kriterijev za dodelitev sredstev učencem za subvencionirano šolsko prehrano

Sprejeto: 1.7.2004.Sprememba:1.10.2008

Pravilnik o določitvi kriterijev in postopku za uveljavljanje dodelitev sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi. Sprejeto: 1.7.2004. Sprememba: 11.3.2005. Sprememba:1.10.2008

Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad učencem na OŠ III Murska Sobota

Sprejeto: 9.5.2003. Sprememba: 9.3.2005. Sprememba: 10.6.2011

Pravilnik o uporabi službenih vozil. Sprejeto: 2.4.1999
Sklep o ustanovitvi šolskega sklada. Sprejeto: 1.10.2008
Pravilnik o delovnem času. Sprejeto: 27.12.2002
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (status športnika, kulturnika). Sprejeto: 28. 8. 2008
Sklep o imenovanju pritožbene komisije. Sprejeto: 30.6.2008
Pravila o šolski prehrani. Datum sprejetja: 24. 8. 2010
Sklep o imenovanju poverjenika in namestnika poverjenika Civilne zaščite. Sprejeto: 16. 12. 2008
Vzgojni načrt šole. Sprejeto: 1. 6. 2009
Pravila šolskega reda s postopki in ukrepi v primeru kršitev. Sprejeto: 1. 6. 2009. Sprememba: 29. 9. 2010
Register tveganj OŠ III za vzpostavitev sistema notranjih kontrol. Sprejeto: 22. 12. 2008
Navodilo za upravljanje s tveganji. Sprejeto: 1. 9. 2010

IV. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Poleg dostopa prek spleta je možen še fizični dostop na lokaciji Osnovne šole III Murska Sobota, Trstenjakova 73, 9000 Murska Sobota
v delovnem času od ponedeljka do petka od 07.00 ure do 15.00 ure v tajništvu šole.

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:

vsak delovnik

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

– osebni dostop na sedežu javnega zavoda
– dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve

Formalna zahteva:

– zahteva podana ustno na zapisnik
– pisna zahteva po pošti
– vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

o-3.ms@guest.arnes.si

STROŠKOVNIK IN CENIK

Za stroške posredovanja in cenik se uporablja Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005)

VI. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam je v pripravi.