DOPOLNILNI POUK (DOP)
Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo učne težave.
Z drugačnim načinom dela učenci lažje dosežejo temeljne učne cilje. Obiskujejo ga lahko celo leto ali samo občasno po potrebi. Razpored dopolnilnega pouka za posamezne predmete bo sestavni del urnika.

DODATNI POUK (DOD)
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z določenim področjem na višji, zahtevnejši ravni. Pri dodatnem pouku snov torej poglabljajo in razširjajo, ukvarjajo se z raziskovalnim delom in se pripravljajo na tekmovanja v znanju določenega predmeta.
Razpored dodatnega pouka bo prav tako sestavni del urnika.
O obisku dopolnilnega in dodatnega pouka vodijo učitelji evidenco.

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM
Individualno pomoč nudimo učencem, ki imajo odločbo o usmeritvi Zavoda za šolstvo RS, s katero je določen obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči učencu. Izvajajo se naslednje oblike pomoči:
– učna pomoč učencem z odločbami o usmeritvi (IPO),
– mentorstva učencem s težavami na področju socialnega funkcioniranja,
– pomoč učencem v oddelkih – učencem z učnimi težavami, nadarjenim učencem (ISP),
– dodatna strokovna pomoč učencem Romom (DSP).