V bolnišnični oddelek osnovne šole so vključeni otroci s kratkotrajnimi obolenji in boleznimi, dolgotrajno bolni otroci in težko bolni otroci. V tem oddelku se izvaja program osnovne šole. Delo poteka v manjši skupini, pogosto zaradi bolezni ali zdravljenja tudi individualno. Za vse učence so organizirane izobraževalne in vzgojne dejavnosti, ki so, po dogovoru z medicinskim osebjem, prilagojene psihofizičnim sposobnostim posameznega učenca, naravi njegove bolezni in samemu zdravljenju. Učne aktivnosti v bolnišničnem oddelku potekajo v sosledju s podajanjem učne snovi na matični šoli učenca. Pri samem šolskem delu in drugih aktivnostih ima pomembno vlogo motivacija, saj se bolni otroci zaradi strahu glede bolezni in poteka zdravljenja težje zberejo.
Cilji bolnišničnega vzgojno-izobraževalnega dela so predvsem: preprečevanje prekinitve šolskega dela, osmisliti in obogatiti dneve v bolnišnici, preprečevati občutek osamljenosti, tesnobe ter lažje sprejemanje bolezni in bivanja v bolnišnici. Pri tem imajo pomembno vlogo ustvarjalne dejavnosti, ki so sestavni del bolnišničnega zdravljenja. Učno delo in druge aktivnosti potekajo v spodbudnem okolju, s poudarkom na otrokovi ustvarjalnosti, samostojnosti in pridobivanju pozitivne samopodobe. Pouk poteka v prostoru, ki je namenjen vzgojno-izobraževalnemu delu v bolnišničnem oddelku, velikokrat pa zaradi narave bolezni tudi ob bolniški postelji.
Pri delu z bolnim otrokom je nujna komunikacija med zdravnikom, medicinskim osebjem in bolnišničnim učiteljem oz. strokovnim timom. Še posebej je pomembno sodelovanje med bolnišničnim učiteljem in starši. Bolnišnični učitelj jih seznani s cilji, načinom in obsegom bolnišničnega šolskega dela ter sproti obvešča o sodelovanju njihovega otroka pri šolskem delu.
Na ravni celotne države deluje tudi strokovni aktiv bolnišničnih učiteljev Slovenije.

bolnisnicni_oddelek