Prehrana

Šola pripravlja malice za vse učence in kosila za tiste, ki se nanj naročijo, prav tako nudimo tudi popoldansko malico.
Stroške šolske prehrane plačajo starši preko položnic oz. trajnega naloga.
V primeru odsotnosti učenca lahko starši prehrano do 8.00 ure odjavijo v tajništvu, kjer se napiše uradni zaznamek in opravi vnos v Lopolis.

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, pravočasno odjavi šolsko prehrano učitelj, ki organizira dejavnost. Za primere šole v naravi in naravoslovne tedne odjavi šolsko prehrano pomočnik ravnatelja.

Cena šolske prehrane:
– Malica: 0,80 EUR
– Kosilo: 1. – 4. r.: 2,25 EUR
– Kosilo: 5. – 9. r.: 2,55 EUR
– Popoldanska malica: 0,80 EUR (0,40 EUR od 1. do 5. razreda)

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
Do subvencije za malico oz. do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v RS. Subvencija kosila pa pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji, in sicer v naslednji višini:
do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v celoti
nad 18% do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70% cene kosila
nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40% cene kosila.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni potrebno oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.