Šola pripravlja malice za vse učence in kosila za tiste, ki se nanj naročijo, prav tako nudimo tudi popoldansko malico.
Stroške šolske prehrane plačajo starši preko položnic oz. trajnega naloga.
V primeru odsotnosti učenca lahko starši prehrano do 8.00 odjavijo v tajništvu, kjer se napiše uradni zaznamek in opravi vnos v Lopolis ali pa starši sami odjavijo obroke preko portala LoPolis.
Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, pravočasno odjavi šolsko prehrano učitelj, ki organizira dejavnost. Za primere šole v naravi in naravoslovne tedne odjavi šolsko prehrano pomočnik ravnatelja.

Cena šolske prehrane:

Malica: 0,90 EUR

Kosilo: 1. – 4. r.: 2,65 EUR,

.            5. – 9. r.: 2,95 EUR

Popoldanska malica: 0,90 EUR (0,50 EUR od 1. do 4. razreda).

 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Do subvencije za malico oz. do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS. Subvencija kosila oz. brezplačno kosilo pa pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.
Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni potrebno oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.