Šola se bo skozi celo šolsko leto povezovala z okoljem, v katerem deluje. Učenci bodo sodelovali na kulturnih in drugih prireditvah, v različnih ustanovah ter se udeleževali raznih humanitarnih akcij – shodi, zbiralne in očiščevalne akcije. Pomembno vlogo bo imelo tudi sodelovanje z vrtci – obiski otrok v šoli in obratno. Kot vsa leta do sedaj, se bo tudi v tem šolskem letu nadaljevalo sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo, posebno z OE Murska Sobota na področju razvijanja strokovnosti vzgojno-izobraževalnega procesa in drugih oblik medsebojnega sodelovanja. Z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pa bomo sodelovali predvsem na področju zagotavljanja pogojev, ki izhajajo iz šolske zakonodaje. Sodelovali bomo še z MO Murska Sobota, ZOTKS Murska Sobota, ZDPM Murska Sobota (skupnost učencev, počitniške dejavnosti), Zavodom za zaposlovanje Murska Sobota, s Centrom za socialno delo Murska Sobota, z Dispanzerjem za psihohigieno otrok in mladostnikov Murska Sobota, s šolskim dispanzerjem, s šolsko zobno ambulanto, s Pedagoškim inštitutom Ljubljana, z Republiškim izpitnim centrom Ljubljana, s Policijsko postajo Murska Sobota, s Kriznim centrom Murska Sobota, z osnovnimi in srednjimi šolami ter mediji (predvsem lokalnimi), DOSORjem.

Šola odpira vrata tudi različnim društvom oz. ustanovam, upokojencem naše mestne četrti Partizan in drugim, ki jim solidarno pomagamo izvesti različne aktivnosti.