Projekti in prednostne naloge

Prednostna naloga v tem šolskem letu bodo:
– aktivnosti, povezane s projektom ZDRAVA ŠOLA, rdeča nit DUŠEVNO ZDRAVJE, GIBANJE, PREHRANA.

Naša šola se je v maju 2016 priključila slovenski mreži zdravih šol. Posvečali se bomo sistematičnemu delovanju na področju telesnega, duševnega, socialnega in okoljskega zdravja.

Z vključitvijo v slovensko mrežo zdravih šol smo se zavezali, da bomo promovirali zdrav način življenja pri učencih, starših in zaposlenih, skušali doseči večjo ozaveščenost o pomenu zdravega življenjskega sloga (duševno zdravje, zdrava prehrana, šport, rekreacija …) ter v načrtovane dejavnosti vključili čim večje število učencev, staršev in zaposlenih.

DRUGE NALOGE, KI JIM BOMO POSVEČALI POZORNOST
– Spodbujanje celostnega razvoja nadarjenih
Posebno pozornost bomo namenili pripravi individualiziranih programov za nadarjene učence; poudarek na sodelovanju učencev. Obogatitvene programe za nadarjene učence načrtujemo na športnem, kulturno-umetniškem, naravoslovnem in družboslovnem področju. Nekatere dejavnosti bomo izvedli povezano, medpredmetno, ob spoznavanju in raziskovanju letošnje teme PAPIR, in sicer v strnjeni obliki, v popoldanskih delavnicah in v sobotni šoli za nadarjene učence (dejavnosti: kemijsko-eksperimentalna, zgodovinska, likovno-ustvarjalna, glasbena, socialna vključenost). Novost letošnjega šolskega leta je sodelovanje v projektu Anglia Network. Ponujeno učencem, ki hočejo utrjevati in raziskovati angleški jezik in spoznavati različne kulture in ljudi. (6.-9. razred)

Preko Anglia Network se bomo povezali s šolo v tujini. Z učenci na tej šoli se bomo potem srečevali po Skypu, snemali kratke videe za njih, delali na različnih projektih z določeno temo in pisali eseje. Vse seveda v angleškem jeziku. Te stvari si bomo potem z njimi izmenjali. Tako bomo vadili angleški jezik in se še učili o življenju vrstnikov in njihovi državi.

– Priprava na izvedbo nacionalnega preverjanja znanja (6. in 9. razred)
Tudi letos bomo posebno skrb posvečali pripravi učencev na NPZ, saj je naša prednostna naloga izboljšanje uspeha naših učencev na NPZ.  Rezultate NPZ vsako leto spremljamo, analiziramo in načrtujemo izboljšave, pri čemer se povezujejo učitelji razredne stopnje in učitelji posameznega predmetnega področja.

– Udejanjanje Vzgojnega načrta šole v praksi
Posebna strokovna skupina spremlja in skrbi za dopolnitve in spremembe Vzgojnega načrta šole in Pravil šolskega reda. Oba dokumenta vsako leto evalviramo in dopolnimo, dopolnitve pa obravnava in sprejema svet staršev in sveta zavoda.

– Aktivnosti na področju spodbujanja zdravega načina življenja in zdrave prehrane otrok
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo zdravemu in kulturnemu prehranjevanju posvetili še posebno pozornost. Večjo skrb bomo posvečali zdravi prehrani v šolskem jedilniku (komisija za prehrano, pobude učiteljev, učencev, staršev …). Vključeni smo tudi v projekt »Shema šolskega sadja in zelenjave«, s katerim spodbujamo učence k večji porabi sadja in zelenjave ter projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk«.

– Dobro počutje otrok
Projekt »Učimo se sreče« nadaljujemo v oddelkih podaljšanega bivanja v 1. razredu in ga nadaljujemo tudi v 2. razredu (»Konflikt in komunikacija«). Učenci bodo spoznali temeljne potrebe in načine zadovoljevanja svojih potreb. Naučili se bodo, da ima vsako vedenje svoje posledice in kako naj izbirajo vedenja, ki bodo zadovoljevala tako njihove potrebe, kot tudi potrebe drugih otrok.

– Projekt »Zdrav življenjski slog« (Zavod za šport Planica)
prinaša učencem več možnosti za rekreacijo v okviru interesnih dejavnosti s področja športa. V interesne dejavnosti v okviru tega projekta se bodo vključevali učenci od 1. do 9. razreda.

– Nadaljujemo sodelovanje v medgeneracijskem projektu,
ki ga izvaja društvo – Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Murska Sobota. Medgeneracijski projekt nosi naslov: Spoznajmo kulturno dediščino naših krajev. V okviru projekta bomo obiskali Celje z okolico in Slovenj Gradec z okolico ter spoznavali kulturno dediščino. Projekt bo potekal v mesecu oktobru. Vanj so vključeni tudi učenci izbirnega predmeta: vzgoja za medije – televizija.

– Spremljanje kakovosti delovanja šole
Kakovost našega skupnega dela bomo spremljali še naprej na vseh ravneh delovanja šole. Ob koncu lanskega šolskega leta smo s pomočjo vprašalnikov, ki so jih izpolnili učenci, starši in učitelji, opravili temeljito evalvacijo našega dela. V analizi so bila zajeta vsa pomembnejša področja našega delovanja, od prostorskih pogojev, organizacije in kvalitete pouka, do čistoče, urnikov in prehrane. Na podlagi analize vprašalnikov želimo naše delo še izboljšati in v skladu z našo vizijo načrtovati aktivnosti v prihodnje.

– Eko šola
Še naprej bomo intenzivno delali na področju varovanja in skrbi za okolje ter učence ozaveščali o pravilnem ravnanju in življenju v okolju. Vsebine dela in področja: skrb za urejenost prostorov in okolice šole, zbiralne akcije, skrb za zeliščni vrt.

– Sodelovanje s starši
Skrbno bomo negovali in spodbujali različne oblike sodelovanja s starši. V šolskem letu 2016/17 bodo roditeljski sestanki in govorilne ure načrtovani datumsko, ob torkih, enkrat mesečno (program roditeljskih sestankov). Starši so o datumih govorilnih ur in roditeljskih sestankov obveščeni v šolski publikaciji, na spletni strani in na plakatih ob vhodih v šolo.

– Spremljanje in evalvacija nudenja različnih oblik individualne oz. skupinske pomoči učencem
Učencem, ki so usmerjeni na šolo z odločbo o usmeritvi, nudimo dodatno strokovno in učno pomoč. Strokovne skupine, ki so imenovane za posameznega učenca s posebnimi potrebami, so pripravile IUP in bodo skrbele za izvajanje individualne učne in strokovne pomoči učencem in evalvacijo programov.

– Uporaba različnih metod in oblik pri pouku
s poudarkom na različnih tehnikah kritičnega mišljenja, projektnem delu, medpredmetnem povezovanju, smotrni uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije pri pouku in drugih sodobnih oblikah dela.

– Delo na področju interesnih dejavnosti, predmetnih tekmovanj in razpisov
Tudi v tem šolskem letu bomo učence spodbujali k dodatnemu delu in aktivnostim na področju predmetnih tekmovanj, raziskovalnih nalog, dodatnemu usposabljanju, interesnim dejavnostim, udejstvovanju v raznih projektih in na razpisih.