Projekti in prednostne naloge

PREDNOSTNE NALOGE v tem šolskem letu bodo aktivnosti v programih oz. projektih:

DRUGE NALOGE, KI JIM BOMO POSVEČALI POZORNOST

 • Spodbujanje celostnega razvoja nadarjenih – OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Posebno pozornost bomo namenili pripravi individualiziranih programov za nadarjene učence; s poudarkom na sodelovanju učencev. Obogatitvene programe za nadarjene učence načrtujemo na športnem, kulturno-umetniškem, naravoslovnem in družboslovnem področju. Nekatere dejavnosti bomo izvedli povezano medpredmetno, ob spoznavanju in raziskovanju letošnje teme KUJ ME ŽELEZO, KUJ, in sicer v strnjeni obliki, v popoldanskih delavnicah in v sobotni šoli za nadarjene učence (dejavnosti: kemijsko-eksperimentalna, zgodovinska, likovno-ustvarjalna, glasbena, socialna vključenost). V okviru dejavnosti za nadarjene in nadarjene pri tujem jeziku angleščina bomo nadaljevali s povezavo z dvema šolama na Nizozemskem. Z učenci teh šol se bomo dobivali in klepetali o aktualnih temah po skypu, prav tako pa bomo snemali filme. Letošnja tema filmov bo slovenski jezik ter Slovenci, ki predstavljajo Slovenijo po svetu in so navdih vsem nam. Tako bomo spoznavali tuje jezike in ljudi ter vadili angleški jezik (mentorica: Simona Mavrič Kustec).
Učencem bo ponujeno tudi urjenje pomnjenja ter usvojitev različnih tehnik pomnjenja. Izvedli bomo šolsko tekmovanje Memoriada (mentorica: Ana Balažic).

 • 100-letnica pridružitve Prekmurja matični Sloveniji: Obeležitev bo skozi besedo in sliko predstavljena učencem pri pouku, junija 2019 pa se bo zaključila s Festivalom, ki se bo odvijal na grajski ploščadi in v parku (mentorice: Zorica Sečko, Gordana Kolarič in Branka Jančar). V počastitev obletnice bosta izvedena 2 koncerta Kreslinovih pesmi, na katerem bosta nastopila združena mladinska pevska zbora OŠ III Murska Sobota in OŠ Beltinci (Murska Sobota in Beltinci) – mentorica Tjaša Šimonka.
 • Semena sprememb – Vizija Slovenije v osnovnih šolaProjekt Semena sprememb je priložnost, da o ključnih vrednotah vizije razmišljajo in jih udejanjajo tudi učenci. Vizija Slovenije izpostavlja 5 ključnih vrednot: učenje za in skozi življenje, inovativna družba, zaupanje, kakovostno življenje in identiteta.Projekt učiteljem 5. razredov osnovnih šol služi kot pomoč pri povezovanju Vizije Slovenije z učnimi načrti in za vključevanje elementov vizije v poučevanje različnih predmetov. S projektom želimo s konkretnimi aktivnostmi v razredu ali na ravni šole podpirati vrednote vizije.
 • Priprava na izvedbo nacionalnega preverjanja znanja (6. in 9. razred)

Tudi letos bomo posebno skrb posvečali pripravi učencev na NPZ, saj je naša prednostna naloga izboljšanje uspeha naših učencev na NPZ.  Rezultate NPZ vsako leto spremljamo, analiziramo in načrtujemo izboljšave, pri čemer se povezujejo učitelji razredne stopnje in učitelji posameznega predmetnega področja.

 • Udejanjanje Vzgojnega načrta šole v praksi

Posebna strokovna skupina spremlja in skrbi za dopolnitve in spremembe Vzgojnega načrta šole. Z novim šolskim letom so novonastala dokumenta Pravila šolskega reda ter Seznam kršitev, postopkov in ukrepov. Dokumente vsako leto evalviramo in dopolnimo, dopolnitve pa obravnava in sprejema svet staršev in sveta zavoda.

 • Fleksibilni predmetnik

Fleksibilni predmetnik omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka pri vseh predmetih, razen pri SLJ, TJA, MAT in ŠPO, vendar v obsegu letnega števila ur.

S fleksibilnim predmetnikom želimo izkoristiti možnosti za dosego bolj kvalitetnega znanja. Predvsem želimo:
▪ povečati raznolikost metod in oblik dela pri učenju in poučevanju;
▪ učinkoviteje izvajati vzgojno-izobraževalno delo in izboljšati rezultate v znanju;
▪ povečati medpredmetno povezovanje in izvajanje pouka pri različnih kombinacijah predmetov;
▪ doseči ustrezno realizacijo vseh predmetov;
▪ povečati zadovoljstvo učencev, staršev in strokovnih delavcev pri delu na šoli.

 • Aktivnosti na področju spodbujanja zdravega načina življenja in zdrave prehrane otrok

Tudi v  letošnjem šolskem letu bomo zdravemu in kulturnemu prehranjevanju posvetili še posebno pozornost. Večjo skrb bomo posvečali zdravi prehrani v šolskem jedilniku (komisija za prehrano, pobude učiteljev, učencev, staršev …). Šolska shema je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Začetek izvajanja šolske sheme je šolsko leto 2017/2018. Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je ta strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023. Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejel pa jo je minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrico, pristojno za izobraževanje in ministrico, pristojno za zdravje. V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti.
Vključili se bomo tudi v projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk«. Koordinatorica: Mira Pojbič Vöröš

 • Evropska vas

Namen projekta je bolje spoznati vse pridružene članice EU, se seznaniti z njihovo kulturo, kulinariko, običaji, navadami (glasbo, nošo, posebnosti, spoznati njihove zastave, grbe in preučevati njihov način življenja).

Vse, kar bo nastalo skozi šolsko leto, bodo učenci predstavili na zaključni prireditvi, kjer bodo zgradili vas, ki bo prikazovala vse države EU. Na uvodnem sestanku bo vsaki šoli določena država, katero bomo podrobneje spoznali in predstavili drugim. Koordinatorica: Tina Kur

 • Spoznajmo kulturno dediščino naših krajev – medgeneracijski projekt

Nadaljujemo sodelovanje v medgeneracijskem projektu, ki ga izvaja Društvo – Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Murska Sobota. V okviru projekta bodo učenci letos obiskali Gorenjsko ter odkrivali njeno kulturno dediščino. Najprej si bodo ogledali Idrijo – rudnik in topilnico živega srebra ter bolnišnico Franja. Ogledali si bodo tudi Planico z vso njeno dodano vrednostjo. V projekt so vključeni tudi učenci izbirnega predmeta vzgoja za medije – radio. Koordinatorica: Zorica Sečko.

 • Spremljanje kakovosti delovanja šole

Kakovost našega skupnega dela bomo spremljali še naprej na vseh ravneh delovanja šole. Ob koncu šolskega leta bomo s pomočjo vprašalnikov, ki jih bodo izpolnili učenci, starši in učitelji, opravili temeljito evalvacijo našega dela. V analizi bodo zajeta vsa pomembnejša področja našega delovanja, od prostorskih pogojev, organizacije in kvalitete pouka, do čistoče, urnikov in prehrane. Na podlagi analize vprašalnikov želimo naše delo še izboljšati in v skladu z našo vizijo načrtovati aktivnosti v prihodnje.

 • Eko vsebine

Še naprej bomo intenzivno delali na področju varovanja in skrbi za okolje ter učence ozaveščali o pravilnem ravnanju in življenju v okolju. Vsebine dela in področja: skrb za urejenost prostorov in okolice šole, zbiralne akcije, skrb za zeliščni vrt. Koordinatorica: Mira Pojbič Vöröš

 • Sodelovanje s starši

Skrbno bomo negovali in spodbujali različne oblike sodelovanja s starši. V šolskem letu 2018/19 bodo roditeljski sestanki in govorilne ure načrtovani datumsko, ob torkih, enkrat mesečno (program roditeljskih sestankov). Starši so o datumih govorilnih ur in roditeljskih sestankov obveščeni v šolski publikaciji, na spletni strani in na plakatih ob vhodih v šolo.

 • Spremljanje in evalvacija nudenja različnih oblik individualne oz. skupinske pomoči učencem

Učencem, ki so usmerjeni na šolo z odločbo o usmeritvi, nudimo dodatno strokovno in učno pomoč. Strokovne skupine, ki so imenovane za posameznega učenca s posebnimi potrebami, so pripravile IUP in bodo skrbele za izvajanje individualne učne in strokovne pomoči učencem in evalvacijo programov.

 • Uporaba različnih metod in oblik pri pouku

Pri pouku in drugih sodobnih oblikah dela bomo uporabljali različne FIT aktivne metode, tehnike kritičnega mišljenja, izvajali projektno delo, se medpredmetno povezovali in smotrno uporabljali informacijsko komunikacijsko tehnologijo.

 • Delo na področju interesnih dejavnosti, predmetnih tekmovanj in razpisov

Tudi v tem šolskem letu bomo učence spodbujali k dodatnemu delu in aktivnostim na področju predmetnih tekmovanj, raziskovalnih nalog, dodatnega usposabljanja, interesnih dejavnosti, udejstvovanja v raznih projektih in na razpisih.