NAVODILA ZA IZDELAVO SEMINARSKE NALOGE


(Znak šole)
Naziv in kraj šole

Ime Priimek

NASLOV

Podnaslov

VRSTA NALOGE

RAZRED:
MENTOR:
PREDMET:

Kraj in datumKatera poglavja mora imeti seminarska naloga?

AVTOR naloge si ti. Podpisal se boš s polnim imenom in priimkom. Če boš seminarsko nalogo delal s sošolcem, se morata podpisati oba.
NASLOV mora natančno označiti vsebino naloge. Naj bo kratek in jedrnat, dodaš mu lahko še podnaslov.
KAZALO VSEBINE je vedno na začetku naloge, takoj za naslovno stranjo. V njem boš navajal naslove in podnaslove posameznih poglavij z označenimi stranmi.
Za OŠTEVILČENJE POGLAVIJ uporabljamo arabska števila. Poglavja označujemo s števili od 1 dalje. Za številom ne pišemo pike. Podpoglavja ločimo s piko (npr. 1.1).
Iz velikosti črk je razvidna hierarhija poglavja:
POGLAVJA 1, 2, 3 VELIKE ČRKE, KREPKO
POGLAVJA 1.1, 1.2, 1.3 VELIKE ČRKE
poglavja 1.1.1, 1.1.2 male črke, krepko
poglavja 1.1.1.1, 1.1.1.2 male črke

KAZALO

1 _____________________________________ 3
2 _____________________________________ 4
2.1 ____________________________________ 4
2.2 ____________________________________ 5
3 _____________________________________ 6
3.1 ____________________________________ 6
3.1.1 __________________________________ 7
3.1.2 __________________________________ 7
3.1.3 __________________________________ 7
3.2 ___________________________________ 7
3.3 ___________________________________ 8
4 _____________________________________ 8
5 _____________________________________ 9
VIRI IN LITERATURA 10

OBLIKOVANJE NALOGE
Naloga je napisana z računalnikom, na belem papirju formata A4 z robovi:
zgornji 25 mm
spodnji 25 mm
levi 30 mm
desni 25 mm
Razmiki med vrsticami so ena in pol, velikost črk je 12. Številčenje strani poteka z arabskimi številkami blizu zunanjega roba na vrhu strani (desni zgornji rob).
PREGLEDNICE, GRAFIKONI, SLIKE
  • imeti morajo zaporedno številko in naslov,
  • naslov preglednice mora biti nad preglednico,
  • naslov grafikona ali slike pod njima.
Za naslovno stranjo in različnimi vrstami kazal začnemo pisati besedilo(tekst). Nad tekstom lahko oblikujemo SPROTNI NASLOV, ki ga od besedila ločimo s črto.
UVOD
Seminarska naloga mora nujno imeti uvod.
V njem lahko predstaviš temo, ki si jo izbral, in opišeš, kako je naloga sestavljena. Napisan naj bo tako, da bo vzbudil bralčevo zanimanje in ga pripravil, da bo tvojo nalogo razumel, čeprav ne pozna področja, o katerem si pisal. Uvod je praviloma kratek, zadostuje že polovica strani. Lahko tudi opišeš, kje in kako si iskal informacije za svojo nalogo.
GLAVNI DEL
V njem boš natančneje opisal temo, ki si jo izbral.
Poglavja v glavnem delu si morajo slediti v logičnem zaporedju in morajo biti oštevilčena. Vanje lahko vključiš slike, tabele, grafikone, ki pa jih moraš ustrezno opremiti.

Primer za slike in preglednice:

karta
Slika 1, Zemljevid Slovenije (vir Infoplease, 2004)

Preglednica 1, Osebna izkaznica Slovenije

(vir World Fact Book, 2004)
Površina
20.273 km2
Dolžina meje
1.334 km
Število prebivalcev
2.011.473
Najvišji vrh
Triglav, 2864 m
ZAKLJUČEK
V njem povzameš bistvene ugotovitve o problemu, ki si ga opisoval in zapišeš predloge za nadaljnje delo.
UPORABLJENI VIRI
Na koncu moraš napisati seznam virov, ki si jih pri delu uporabljal. Urejen mora biti po abecedi priimkov avtorjev. Naj bo napisan na posebni strani.

VIRI IN LITERATURA

1. Navajanje knjige enega avtorja
PRIIMEK, I. Naslov dela. Kraj izida: založba, letnica. (Zbirka).
2. Navajanje knjige – več kot trije avtorji
Naslov dela. Kraj izida: založba, letnica. (Zbirka).
3. Navajanje člankov v revijah
PRIIMEK, I. Naslov dela. Naslov revije, letnik, (leto), številka, str. od-do.
4. Navajanje elektronskih publikacij (zgoščenke, videoposnetki…)
PRIIMEK, I. Naslov. [CD-ROM ali Videoposnetek]. Kraj izida: založba,
letnica. (Zbirka).
5. Navajanje elektronskih publikacij (internet)
PRIIMEK, I. Naslov dela. [online]. [Citrano datum]. Dostopno na naslovu:
http://…