Skupnost učencev

Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v skupnost učencev, katere izvršilni organ je šolski parlament. Mentorica skupnosti učencev je Simona Mavrič Kustec.
Skupnost učencev šole sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge:
– preko predstavnikov sodeluje pri oblikovanju koncepta vzgojnega načrta šole,
– opozarja na dosledno izvajanje pravil hišnega reda,
– zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s poukom, dnevi dejavnosti, ekskurzijami, interesnimi dejavnostmi, prehrano, prireditvami itd.,
– spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
– organizira predajo ključa,
– oblikuje pravila za boljšo medsebojno komunikacijo med učenci ter med učenci in odraslimi, enkrat letno poda poročilo o svojem delu svetu staršev,
– sodeluje v programu eko šole,
– sodeluje v aktivnostih v zvezi z ugotavljanjem kakovosti pri vzgojno-izobraževalnem delu,
– opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.