ORGANI UPRAVLJANJA ŠOLE

SVET ŠOLE ima pristojnosti, ki so določene z zakonom:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja šole in letni delovni načrt ter poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o nadstandardnih in drugih programih,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– obravnava finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi.

Sestavljajo ga po 3 predstavniki ustanovitelja in staršev ter 5 predstavnikov zaposlenih, skupno šteje 11 članov. To so: Alenka Glavač Geršanov, Bernarda Ružič, Nada Kuhar, Manuela Frumen, Vlasta Felkar, Zoran Kos, Tina Kur, Simona Prša, Polonca Horvat, Alenka Grčar in Špela Peček.

SVET STARŠEV sestavljajo starši, izvoljeni na roditeljskem sestanku v vsaki oddelčni skupnosti, in je organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli. Svet staršev šteje 20 članov. V letošnjem šolskem letu so člani sveta staršev: Branko Pertoci, Darja Cör, Sandra Gornjec, Marjeta Nemeš, Darko Sušnik, Iztok Žalig, Jelka Klemenčič, Urška Gjerek, Lidija Klemenčič, Klaudija Kos, Tadej Kumin, Manuela Frumen, Lea Cipot, Gorazd Graabar, Nina Bauer, Simona Mohar Karakatič, Vesna Šiplič Horvat, Sašo Kavaš, Nataša Škedelj in Vida Lukač.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

UČITELJSKI ZBOR ŠOLE sestavljajo vsi pedagoški in drugi strokovni delavci ter delavci šolske svetovalne službe:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu šole,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Eden izmed razrednikov koordinira delo med oddelki:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

RAZREDNIK
– vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka,
– skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev,
– sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
–  opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.

STROKOVNI AKTIVI
Sestavljajo jih učitelji sorodnih predmetnih področij oz. učitelji posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobij:
– obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja,
– usklajujejo merila za ocenjevanje,
– dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
– obravnavajo pripombe staršev na ugovore,
–  opravljajo druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom.