»Stvari nikoli niso takšne, kot so. Vedno so to, kar z njimi napravimo. Ne pustite stvari naključju, raje se obrnite na šolsko svetovalno službo. Skupaj zmoremo več!«

Dosegljivost: vsak dan med 7.30 in 14. uro oziroma po dogovoru.

Temeljni cilj šolske svetovalne službe je sodelovati pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega učenca v šoli. Zato  delo temelji na:

 • posebni skrbi pri sprejemu in uvajanju otrok v šolo, pri raznih prehajanjih v času osnovnošolskega izobraževanja ter pri prehodu učencev v poklic oziroma na naslednjo stopnjo izobraževanja;
 • upoštevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja osnovnošolskih otrok ter ugotavljanju in upoštevanju posebnosti v njihovem telesnem, osebnem (spoznavnem in čustvenem) in socialnem razvoju;
 • ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega prihajajo učenci;
 • upoštevanju splošnih značilnosti šole kot ustanove in njenih posebnosti (velikost, program, kadrovski in materialni pogoji);
 • ugotavljanju značilnosti in možnosti vsakdanjega življenja in dela v šoli oziroma vzgojno-izobraževalnega dela z učenci (v oddelčni skupnosti in drugih učnih skupinah, interesnih dejavnostih ipd., pri pouku in zunaj pouka itn.).

V skladu s splošnimi izhodišči so osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe: dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Dejavnosti se medsebojno prepletajo; tako razvojno in preventivno delo kot nudenje pomoči potekata na osnovi načrtovanja in evalvacije. Vse osnovne vrste dejavnosti so za šolsko svetovalno službo enako pomembne.

Delo šolskega svetovalnega delavca obsega:

 • delo z učenci, ki je lahko individualno ali skupinsko; pri delu z učenci se v prvi vrsti izhaja iz načela dobrobiti, prostovoljnosti in zaupanja, načela celostnega pristopa in načela sodelovanja v svetovalnem odnosu, poudarjeni pa sta zlasti preventivna dejavnost in intervencija (nudenje pomoči);
 • delo z učitelji, ki je prav tako lahko individualno ali skupinsko; v proces reševanja in preprečevanja težav vstopajo vsak s svojim posebnim znanjem in védenjem, zato je poudarek na posvetovalnem delu z namenom preventive ali intervencije, skupnega načrtovanja, izvajanja in evalvacije dela v šoli; vodilo svetovalnemu delavcu pri skupnem delu z učitelji so predvsem načelo interdisciplinarnosti, načelo celostnega pristopa in načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu;
 • delo s starši je individualno in skupinsko; poudarek pri delu s starši je na posvetovalnem delu s ciljem preventive ali intervencije in načrtovanja, pomembnega za šolsko delo.
 • delo z vodstvom; svetovalni delavec sodeluje z vodstvom največkrat z namenom preučevanja učnih in vzgojnih procesov z namenom načrtnega poseganja v te procese; poudarek je na posvetovalnem delu z vodstvom ob upoštevanju načela strokovne avtonomnosti, aktualnosti, razvojne usmerjenosti, načela interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja ter načela sodelovanja v svetovalnem odnosu;
 • delo z zunanjimi ustanovami vključuje delo z vrtci, drugimi osnovnimi in srednjimi šolami, s Svetovalnim centrom, z zdravstvenimi domovi ter drugimi ustreznimi zdravstvenimi ustanovami in organizacijami, z Zavodom RS za zaposlovanje, s centri za socialno delo ter drugimi ustreznimi socialno-varstvenimi ustanovami in organizacijami, z Zavodom RS za šolstvo in šport id

Najpomembnejša področja delovanja in naloge so:

 • vpis učencev,
 • poklicna orientacija,
 • individualno in skupinsko delo z učenci,
 • telesni, osebnostni in socialni razvoj,
 • šolska kultura in klima,
 • prepoznavanje nadarjenih učencev in načrtovanje dela z njimi, razvijanje obogatitvenih programov za nadarjene učence,
 • vodenje in zbiranje dokumentacije v namene svetovalnega in pedagoškega dela,
 • sodelovanje s starši,
 • izbirni predmeti, nacionalni preizkusi znanja,
 • subvencionirana prehrana in šola v naravi,
 • izobraževanje, sodelovanje z vodstvom šole,
 • sodelovanje pri projektih (Zdrava šola, Medimedo …).